Scope of the Business

Business can refer to a particular organization or to an entire market sector, e.g. “the music business”. Compound forms such as agribusiness represent subsets of the word’s broader meaning, which encompasses all activity by suppliers of goods and services. The goal is for sales to be more than expenditures resulting in a profit or gain or surplus.

Revidert på årsmøtet 12.april 2012

1 Grunneierlaget

Innenfor rammen av disse vedtekter er Strandefjorden grunneierlag SA et samvirkeforetak som består av alle som har relevante rettigheter i Strandefjorden. Foretaksnavnet skal være Strandefjorden grunneierlag SA og forretningsstedet er i Nord- Aurdal kommune.

2 Ansvar

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

3 Formål og arbeidsområde

I forbindelse med ny reguleringskonsesjon for Strandefjorden og Lomenutbyggingen er det stilt pengemidler til disposisjon for Strandefjorden grunneierlag. Strandefjorden grunneierlag skal forvalte og administrere – herunder foreta utdeling av midler – i henhold til egne fastsatte regler for disse midler.

Strandefjorden grunneierlag har til formål å arbeide for fremme av fisket som næring, for en god fiskekultur og ellers ivareta medlemmenes interesser like overfor reguleringen, vassdragsutbygging og det offentlige, hevdelse av bruks- og eiendomsretten, ta seg av ting som har forbindelse med fisket, herunder utleie av fiske, samt ivaretagelse av fellesinteresser ved bruken av fjorden.

4 Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Grunneierlaget forpliktes av styrets leder og sekretær. Årsmøtet kan ellers gi bestemmelser på dette punkt.

5 Eierandeler

Det enkelte medlems eierandel i grunneierlaget er i hovedsak knyttet til lengden av strandlinjen som det enkelte medlem er eier av. Medlemsskapet er tegnet i samsvar med dette. Det skal ikke innbetales andelsinnskudd.

6 Årsmøte

Årsmøtet er grunneierlagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. april.

Bare medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Denne rett er begrenset slik at den som møter enten må være medlem av grunneierlaget og/eller et fastboende familiemedlem av rettighetshaveren.

Lederen innkaller til årsmøte

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret minst 4 uker før årsmøtet. innkallingen til årsmøte skal annonseres i «Valdres» 2 ganger. Første gang minst 4 uker før årsmøtet. Andre gang minst 1 uke før årsmøtet, med saksliste. Sakspapirene skal være tilgjengelig for medlemmene hos lederen 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Stemmerett på årsmøtet har hvert medlem, som hver har en stemme.

Ordinære årsmøtesaker avgjøres med simpelt flertall.

Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har formannen dobbeltstemme. Årsmøtet er vedtaksfør når innkallingen har skjedd på lovlig måte.

Årsmøtet skal:

Velge møteleder
Velge protokollfører
Godkjenne innkallingen, sakliste og fullmakter.
Velge to personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen.
Behandle styrets årsmelding og det reviderte årsregnskap, eventuelt arbeidsplan med budsjett.
Fastsette regler for forvaltning og administrasjon av midler som nevnt i § 3. 2. avsnitt samt å behandle søknader knyttet til de midler som er gitt i forbindelse med den nye reguleringskonsesjonen og Lomenutbyggingen.
Inntekter og utgifter som ikke vedrører saker knyttet til de midler som er nevnt i pkt 6, avgjøres etter årsmøtets nærmere bestemmelser.
Fastsette avgifter for fiskekort og ta standpunkt til viktige bortleieforhold.
Fastsette fredningsbestemmelser innen lovens rammer.
Behandle andre saker som er inntatt i sakliste.
Velge styre som består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år av gangen.
Formannen velges på årsmøtet blant styremedlemmene hvert år. Styret konstituerer seg for øvrig selv.
Varamedlemmer velges hvert år. Det er en forutsetning at styret blir noenlunde fordelt på lagets områder.
Velge valgkomité på 3 medlemmer hvor en skiftes ut hvert år.
Velge 2 revisorer med varamedlemmer.
7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 10 medlemmer krever det.

Frist og fremgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte.

Saklista skal stå i innkallingen. det kan bare bli gjort vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

8 Styret og daglig leder

Laget skal ikke ha daglig leder.

Styret velger seg imellom nestformann, kasserer og sekretær.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret skal:

Utarbeide årsmelding, og sørge for revidert regnskap samt eventuell arbeidsplan.
Etter retningslinjer og vedtak fra årsmøte skal styret ivareta grunneierlagets interesser og forvalte grunneierlagets midler.
Arbeide for rasjonelt fiskestell og sørge for oppsyn samt å anmelde ulovelig fiske.
9 Vedtektsendringer

Forandring i vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte på ordinært eller ekstraordinært årsmøte ved første gangs behandling. Vedtektsendringer etter samvirkeloven §54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

10 Utmelding

Utmelding som medlem i grunneierlaget skal være tillatt. Slik utmelding skal skje uten at vedkommende tilkjennes noen form for økonomisk kompensasjon eller utløsningsbeløp.

11 Anvendelse av årsoverskuddet

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeloven § 26-30:

a) Godskriving av foretakets egenkapital
b) Etterbetaling til medlemmene
c) Avsetning til etterbetalingsfond
12 Oppløsning

Oppløsning av laget kan vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter at forslag om dette har vært framsatt på foregående årsmøte. Før oppløsning må alle bortleieforhold være avsluttet og alle forpliktelser dekket. Det skal velges et avviklingsstyre. Ved oppløsning har foretakets medlemmer rett til å få utbetalt sine eventuelle andelsinnskudd, dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler ut over dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres samhandling med laget de siste 5 årene. Oppløsningsprosedyren skal for øvrig følge SL-lovens 10. kapittel.

Skulle man ikke bli enige om fordelingsgrunnlaget, skal fordelingen skje ved rettslig skjønn, eller etter gjeldende regler i samvirkeloven.

13 Tvister

Tvistigheter mellom laget og dets medlemmer, eller mellom medlemmene innbyrdes i anledning disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 medlemmer som oppnevnes av sorenskriveren i Valdres.

14 Ikrafttredelse

Disse vedtektene tre i kraft så snart de er godkjent av årsmøte.

Generally, a smaller business is more flexible, while larger businesses, or those with wider ownership or more formal structures, will usually tend to be organized as corporations or (less often) partnerships.